PIT (PILE INTEGRITY TEST)

Düşük deformasyon seviyeli bir deney olan kolon süreklilik deneyi, jet grout taşıma kapasitesini etkileyebilecek ana süreksizliklerin (kırık, çatlak, uygulama hatası, kesit daralması v.b.) tayininde ülkemizde ve dünyada çok yaygın olarak kullanılmaktadır.

Deney sonuçları (hız-zaman reflectogramı) ASTM D5882.07 uyarınca standart olarak zaman ortamında değerlendirilmektedir. İvme ölçer sinyali büyütülüp, özellikle zayıf uç sinyalleri bütün detay bilgileri korunarak dijital forma çevrilmektedir. Hız, ivme sinyalinin integrali alınarak hesaplanmaktadır. Hız-zaman zaman grafikleri deney aletinin ekranında görüntülenmekte ve post-process için saklanmaktadır (Şekil 1).

Kolon Süreklilik Deney (PET) sinyalleri, kolon kesit değişimi, zemin özellikleri, kolon özgül ağırlığı aynı zamanda kazıktaki boşluklar, betona zemin karışması ve kırıklar gibi kolonun özdirencini etkileyen hususlar ile ilgili bilgi ihtiva etmektedir.

 

Şekil 1:Integrity Test Ekipmanlarından görüntü SIT/PET

Kolona bir çekiçle vurulduğu zaman kolon üzerinde, küçük bir dalga olarak modellenebilecek bir etki oluşmaktadır. Kolonlardaki süreksizliklerden ve kolonla zemin arasındaki yüzeyin pürüzlülüğünden dolayı dalgada yansımalar da meydana gelmektedir. İlerleyen ve yansıyan dalgalar ve daha sonraki yansımalardan dolayı oluşacak bütün dalgalar kolon uzunluğu boyunca birbirleriyle girişim halinde bulunacaklardır.

Bu olay; nümerik olarak tek boyutlu dalga teorisi (One Dimensional Stress Wave Theory) ile ifade edilmektedir (Şekil 2).

Şekil 2:Serbest uçlu ve sabit uçlu kolonda dalganın yatılımı

Elde edilen sinyalin kolon sürekliliği açısından değerlendirilmesi ise;

  • Kualitat Değerlendirme;    kolon sürekliliği ile ilgili değerlendirmenin hız-zaman reflectogramlarının görsel değerlendirilmesi ile,
  • Kuantitatif Değerlendirme; Kazık-zemin etkileşiminin kütle ve yaylarla modellenmesi şeklinde veya sonlu elemanlar metodu kullanılarak nümerik analiz ile yapılmaktadır.

TNOWAVE Model kullanılarak 1 Boyutlu Model (Kolon sürekli bir ortam ve zemin parçalı bir model) analizleri yapılmaktadır.

Kolon şaftı ve ucu için "YieldStress", "QuakeValues”, “YieldFactor”, “Damping Constant”, parametreleri zemin koşullarına göre belirlenmektedir.

Şekil 3:Tek Boyutlu Dalganın Yayılım Modeli ve TNOWAVE de Kullanılan yay modelleri

PET INTEGRITY TEST DEĞERLENDİRİLMESİ

Deneylerin problemsiz yapılabilmesi ve iyi sonuçlar alınabilmesi için,
 Kolon başının rahat ulaşılabilir olması,
 Çatlaklardan arındırılmış (kırım, hava tutulmuş) olması,
 Varsa suyun uzaklaştırılmış (kuru ortam tesis edilmiş) olması,
 Kırımın proje mukavemetindeki beton seviyesine kadar yapılmış olması,
 Kolon başı sathının yeterli düzlükte tıraşlanmış olması olmazsa olmaz şartlardandır.